من کشته اشکم ؛ هر مؤمنى مرا یاد کند ، اشکش روان شود
امام حسین (ع)