على پيشواى مؤمنان و ثروت پيشواى منافقان است
رسول اکرم (ص)
دریافت کد حدیث تصادفی