امام محمد باقر (ع) می فرماید: راستی که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوی را دشمن می دارد