امام رضا (ع) می فرماید: از ما نیست آن که دنیاى خود را براى دینش و دین خود را براى دنیایش ترک گوید